Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Growth and Antioxidant Physiology Effects of Camellia azalea Seedlings under Different Light Conditions
LI Xianmin,LIU Xinliang,LI Chunniu,LU Jiashi,ZHOU Jinye,HUANG Changyan,BU Zhaoyang
Chinese Journal of Tropical Crops . 2019, (4): 688 -692 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.04.010