Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Extraction of Karanjin from Pongamia pinnata and Its Insecticidal Activity Against Bactrocera dorsalis
REN Junhua, ZHAO Yongliang, WANG Hui, LI Jiuhui, ZHAO Chunjie, LU Shaopeng, XIONG Yan, WU Suran
Chinese Journal of Tropical Crops . 2022, (12): 2507 -2514 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2022.12.013