Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Cassava Rhizosphere Soil Collected by “Root Bag” Method and Its Bacteria Diversity
WEI Yundong,LUO Yanchun,ZHENG Hua,LI Jun,PAN Huan,LEI Kaiwen,XU Chuan
Chinese Journal of Tropical Crops . 2020, (9): 1928 -1938 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.09.029