Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Identification of the Pathogen of Stenotaphrum helferi Leaf Spot
ZHENG Jinlong, LIU Wenbo, HE Chunping, YI Kexian, XI Jingen, LIANG Yanqiong, Gbokie Jr Thomas, WU Yang
Chinese Journal of Tropical Crops . 2021, (4): 1086 -1091 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2021.04.026