Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Investigation and Analysis of Vascular Plant Resources in Yongle Islands
DUAN Ruijun,HUANG Shengzhuo,WANG Jun,ZENG Jun,WANG Hao,DONG Wenhua,LI Wei,MEI Wenli,DAI Haofu
Chinese Journal of Tropical Crops . 2020, (8): 1714 -1722 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.08.028