Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Biological Characteristics of Alternaria Leaf Blight of Scaevola taccada and Screening of Fungicides in vitro
WANG Yi,HU Meijiao,LI Min,GAO Zhaoyin,HONG Xiaoyu,ZHANG Shaogang,ZHAO Chao
Chinese Journal of Tropical Crops . 2020, (8): 1634 -1641 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.08.018