Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Synergistic Effect of Fungicides and Bacillus subtilis Czk1 Against Rubber Root Diseases
XIE Li,HE Chunping,LIANG Yanqiong,LI Rui,ZHAI Chunxin,WU Weihuai,ZHENG Jinlong,YI Kexian
Chinese Journal of Tropical Crops . 2020, (8): 1625 -1633 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.08.017