Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Identification and Etiology of a New Dangerous Neopestalotiopsis Leaf Fall Disease of Rubber Tree ( Hevea brasiliensis) in China
LI Boxun,LIU Xianbao,SHI Tao,CAI Jimiao,ZHENG Xiaolan,FENG Yanli,XU Chunhua,HUANG Guixiu
Chinese Journal of Tropical Crops . 2020, (8): 1616 -1624 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.08.016