Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
A Study to Develop an in Vitro Dual Culture System with Carrot Hairy Roots and Arbuscular Mycorrhizal Fungi
ZHANG Jinlian,LIU Jinhua,BAO Han,LI Dongping,SONG Juan,HUANG Jinghua,CHEN Tingsu
Chinese Journal of Tropical Crops . 2020, (8): 1535 -1542 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.08.005