Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Intercropping with Pandanus amaryllifolius Roxb. Improved Root Growth of Areca catechu L. and Soil Enzyme Activities
YU Huan,TANG Jinxuan,LI Qiansong,QIN Xiaowei,ZONG Ying,HAO Chaoyun,BAI Tingyu
Chinese Journal of Tropical Crops . 2020, (11): 2219 -2225 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.11.010