Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Transcriptome Analysis of Carotenoid Metabolism Differential Genes in Pomelo Bud Strain
PAN Heli,PAN Tengfei,SHE Wenqin,XU Shirong,LI Xiaoting,HUANG Hantang,CHEN Yuan,WU Shaohua,PAN Dongming
Chinese Journal of Tropical Crops . 2020, (11): 2165 -2175 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.11.004