Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Genetic Variation of Auricularia heimuer Strains in Guangxi
WU Shengjin,CHEN Xuefeng,WANG Canqin,SU Qichen,WEI Shiyan,WU Xiaojian,LANG Ning,LAN Taoju
Chinese Journal of Tropical Crops . 2020, (5): 921 -928 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.05.011