Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Heterogeneity Analysis of Volatile Components of Fresh Leaves of Three Perilla Plants
LIN Xia,CHEN Zheng,ZHU Yujing,LI Huimin,DENG Wenqiong,LIU Bo
Chinese Journal of Tropical Crops . 2020, (3): 586 -595 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.03.023