Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
The Change Characteristics of Endogenous Hormone and Quality Content of Sugarcane under Different Nitrogen Fertilization
ZHOU Huiwen,CHEN Rongfa,FAN Yegeng,QIU Lihang,LI Yangrui,WU Jianming,HUANG Xing
Chinese Journal of Tropical Crops . 2019, (11): 2142 -2148 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.11.007