Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Establishment of a Tissue Culture System for Wild Polygonatum cyrtonema Hua in Sanming
LYU Yumeng,XU Xiaoping,ZHANG Shuting,GUO Zhipeng,WANG Jinfeng,LIN Yuling,WANG Tianchi,LAI Zhongxiong
Chinese Journal of Tropical Crops . 2019, (8): 1559 -1564 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.08.015