Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Change of Root Growth of Muskmelon,Soil Biological Properties and Bacterial Diversity in Rhizosphere under Wood Vinegar Application
ZHANG Chuanjin,WU Renmin,WANG Shuaishuai,ZHOU Liuqiang,YANG Shangdong,TAN Hongwei
Chinese Journal of Tropical Crops . 2019, (7): 1265 -1271 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.07.003