Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Rapid Propagation of Standard Cut Chrysanthemum ‘Baishan’
ZHOU Ting,YANG Huiting,HU Jihong,ZHU Mengzhu,HONG Rongqin,PAN Dongming,SHE Wenqin,CHEN Guixin
Chinese Journal of Tropical Crops . 2019, (4): 715 -723 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.04.014