Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Construction of DNA Fingerprinting with SSR Markers for 68 Rambutan ( Nephelium lappaceum L.) Accessions
LIN Xing’e,NIU Junhai,CHEN Ying,MING Jianhong,GAO Hongmao,GE Yu,ZHOU Zhaoxi
Chinese Journal of Tropical Crops . 2019, (4): 708 -714 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.04.013