Breeding of a New Cassava Cultivar ‘South China No. 16’

Breeding of a New Cassava Cultivar ‘South China No. 16’

LU Cheng,CHEN Xin,ZHOU Xincheng,XIA Zhiqiang,SUN Yufang,WANG Haiyan,ZOU Meiling,LI Kaimian,LI Zhaogui,XIAO Ziying,ZHOU Bin,HAN Quanhui,ZHANG Peng,WANG Wenquan

Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2020, Vol. 41 ›› Issue (9) : 1756-1761.

PDF(1536 KB)
Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
PDF(1536 KB)
Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2020, Vol. 41 ›› Issue (9) : 1756-1761. DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.09.005
Germplasm Resources, Genetics & Breeding

Breeding of a New Cassava Cultivar ‘South China No. 16’

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2020, 41(9): 1756-1761 https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-2561.2020.09.005

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1536 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/