Smut Resistant Identification and Analysis of New Sugarcane Clones of Guitang

Smut Resistant Identification and Analysis of New Sugarcane Clones of Guitang

JING Yan,ZHOU Hui,LIU Xihui,TAN Fang,ZHANG Xiaoqiu,ZHANG Ronghua,SONG Xiupeng,LI Yangrui,YAN Meixin,LEI Jingchao,QIN Zhenqiang,LUO Yawei,LI Dongmei,WEI Jinju

Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2020, Vol. 41 ›› Issue (2) : 333-338.

PDF(461 KB)
Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
PDF(461 KB)
Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2020, Vol. 41 ›› Issue (2) : 333-338. DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.02.017
Crop Pests, Diseases and Their Control, Environmental Protection

Smut Resistant Identification and Analysis of New Sugarcane Clones of Guitang

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2020, 41(2): 333-338 https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-2561.2020.02.017

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(461 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/